GDPR

1.Identifikácia zodpovedného subjektu

Zodpovedným subjektom pre spracúvanie osobných údajov je Alexander Volník AVCLEAN, IČO: 45721106 , Gagarinova 995/26, 018 41 Dubnica nad Váhom, Okresný úrad Trenčín, Číslo živnostenského registra: 350-30303

2. Účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s platnou legislatívou a na základe vášho súhlasu alebo na základe iných právnych dôvodov. Účelom spracúvania osobných údajov je:

Spracovanie objednávky a poskytnutie požadovanej služby
Komunikácia s vami a informovanie o poskytovaných službách
Vylepšovanie našich služieb a zabezpečenie ich kvality
Dodržiavanie zákonných povinností
3. Spracúvané osobné údaje

Môžeme spracovávať nasledujúce typy osobných údajov, ktoré nám poskytnete pri objednávke našich služieb:

Meno a priezvisko
Kontaktné údaje (adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa)
Údaje o objednávke a platbe
Ďalšie informácie, ktoré nám dobrovoľne poskytnete
4. Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli zozbierané, alebo v súlade so zákonnými požiadavkami. Po uplynutí tejto doby vaše osobné údaje bezpečne odstránime.

5. Zdieľanie osobných údajov s tretími stranami

Vaše osobné údaje nezdieľame s tretími stranami, s výnimkou prípadov, keď to vyžaduje platná legislatíva alebo sme získali váš výslovný súhlas. Môžeme však zdieľať vaše osobné údaje s našimi overenými poskytovateľmi služieb, ktorí nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb a dodržiavajú rovnaké štandardy ochrany osobných údajov.

6. Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje sú u nás chránené primeranými technickými a organizačnými opatreniami na zabezpečenie ich dôvernosti a integrity. Snažíme sa minimalizovať riziko neoprávnenej prístupu, zneužitia, straty alebo poškodenia vašich osobných údajov.

7. Vaše práva

Máte právo pristupovať k vašim osobným údajom, opravovať ich, žiadať ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania. Máte tiež právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov a právo na prenositeľnosť údajov. Ak chcete uplatniť tieto práva alebo ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom uvedených kontaktných údajov.

8. Aktualizácie dokumentu

Tento dokument o spracúvaní osobných údajov môže byť občas aktualizovaný. V prípade zmeny v spôsobe spracúvania vašich osobných údajov vás budeme informovať prostredníctvom primeraných prostriedkov, ako je napríklad e-mailová notifikácia alebo aktualizácia na našej webovej stránke.

V Dubnici nad Váhom, dňa 1.8.2017