Všeobecné obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť Alexander Volník AVCLEAN, IČO: 45721106 , Gagarinova 995/26, 018 41 Dubnica nad Váhom, Okresný úrad Trenčín, Číslo živnostenského registra: 350-30303 ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“ alebo „www.avclean.sk“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“). Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.avclean.sk v sekciách „Služby, Tepovanie a Kontakt“. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi. Podnikateľom sa rozumie:
osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, podmienkami objednávanej služby a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

II. Kúpna zmluva

1. Uzavretie kúpnej zmluvy

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je objednávka prostredníctvom telefónu alebo cez kontaktný email uvedený na stránke. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu emailom alebo telefonicky. Potvrdením objednávky kupujúci potvrdzuje znenie VOP. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
Ak sú kupujúcim-spotrebiteľom objednávané služby, potom týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu boli poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie.

2. Dodanie predmetu kúpy

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu poskytne objednané služby spôsobom ktorý si vopred dohodli.
Tepovanie a čistenie čalúnenia sedačiek, kobercov, matracov, stoličiek, interiérov motorových vozidiel, kože, koženého čalúnenia, poťahov, upratovanie, umývanie okien, dezinfekciu, čistenie a podobne. Vysávanie a upratovanie, umývanie okien, dezinfekcia, čistenie a podobne je samostatná služba na objednanie. Tepovanie auta sedadla + podlaha zahŕňa tepovanie sedačiek  bez lakťových opierok rúk, voľne a bežne prístupnej podlahy bez demontáže sedačiek v aute. Počet miest auta a sedadiel sa vypočítava na základe údajov v TP auta tj. koľko miestne je auto. Základné čistenie plastov je základné čistenie všetkých voľne prístupných plastových častí interiéru auta, špeciálnym čistiacim prostriedkom a pretieraním švédskou utierkou, nezahŕňa čistenie škár, pedálov a mriežok klimatizačných prieduchov alebo dierok reproduktorov, štetkou či kartáčom, hĺbkové čistenie plastov, impregnáciu plastov, čistenie gumených rohoží alebo gumených, kožených, koženkových častí interiéru. S pravidla sa jedná o poutieranie plastov od zbežného znečistenia a prachu, z plstenej podlahy neodstraňujeme zamotané nečistoty v podlahe a kufri auta. Strop v aute netepujeme.
Pri tepovaní a čistení automobilov/dodávok/návesov/ťahačov u zákazníka alebo na zákazníkom vybranom mieste mimo našej prevádzky je minimálna cena objednávky 30€. Tepovanie sedačiek obsahuje odborné tepovanie pevnej sedacej časti a pevnej opieracej časti sedačky. Tepovanie sedačky alebo gauča v cenníkovej cene je uvedená cena za jedno sedacie miesto o šírke 60cm, zahŕňa tepovanie pevnej sedacej a opieracej časti sedačky gauča alebo kresla. K tepovaniu sedačky treba pripočítať prípadne tepovanie bokov sedačky alebo rozkladacej časti sedačky, či zadnej časti sedačky alebo zadnej časti opierky. Kusovým kobercom sa rozumie koberec ktorý svojim rozmerom nie je väčší ako 6m2. Tepovanie matraca cena 7,5 eur strana je uvedená za 70cm šírky matraca. Všetky ceny sú orientačné a zahŕňajú bežné znečistenie pri väčšom alebo nadmernom znečistení pri tepovaní bude účtovaný doplatok 50% z celkovej ceny. Výsledná cena záleží od stavu čisteného alebo tepovaného čalúnenia alebo kobercov. Nadmerným znečistením sa rozumie znečistenie, ktoré je väčšie ako znečistenie zvyčajné tj. viacnásobná rozsiahla fľakatosť čalúnenia, zachlpenie od zvierat, rozliate nápoje, telesné tekutiny, škvrny spôsobené jedlom, kozmetickými prípravkami, zadratý pot, zvieracie chlpy, viditeľné zvýšené množstvo hliny, drobného a väčšieho kamenia, listov alebo nutnosť použitia ručného kartáčovania na odstránenie zadratého potu, fľakov, škvŕn a špiny.

III. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho (hlavne pre zasielanie obchodných oznámení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu predávajúceho. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom kontaktného formulára na webových stránkach avclean. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu. Podmienky spracovania osobných údajov a špecifikácia konkrétnych osobných údajov s ich spracovaním Kupujúci týmto vyslovuje súhlas, sú obsiahnuté V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracované výhradne za účelom potrebným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 18/2018 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci má právo prístupu ku svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci môže ďalej pri poskytnutí súhlasu zapracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčil poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú, predávajúci pre tento účel stanoví samostatné podmienky pre použitie cookies. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné nástroje boli uložené do ich koncových zariadení, napr. tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania. Predávajúci si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie škôd vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúcim vytvorenú z blokovanej IP adresy, v prípade že je táto IP adresa na tzv. blackliste. V prípade problémov s objednávkou môže kupujúci kontaktovať predávajúceho prostredníctvom kontaktného formulára.

IV. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. Na web stránke sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, bez ďalších poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie služby zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvedené na stránke v cenníku.


Nie sme platcami DPH!

Tepovanie a dezinfekcia kobercov

 • Tepovanie kobercov do 60 m2                             3,00 € / m2
 • Tepovanie kobercov nad 60 m2                            2,40 € / m2
 • Tepovanie kobercov nad 200 m2                           1,80 € / m2
 • Tepovanie kobercov s dlhým vlasom                       5,00 € / m2
 • Dezinfekcia kusových kobercov                            5,00 € / ks
 • Dezinfekcia celoplošných kobercov                       0,50 € / m2

Tepovanie a dezinfekcia sedačiek, gaučov, kresiel, stoličiek

 • Tepovanie sedačiek, gaučov                                              8,00 € / 1 miesto - max. 60 cm
 • Tepovanie bokov sedačky / lakťovej opierky                       10,00 € / 1 sedačka
 • Tepovanie rozkladacej časti sedačiek                                   5,00 € - 10,00 € podľa veľkosti
 • Tepovanie zadnej steny sedačky                                        10,00 € / 1 strana
 • Tepovanie vankúšov / epeda                                               1,50 € - 5,00 € / 1 ks podľa veľkosti
 • Tepovanie kresiel                                                            10,00 € - 20,00 € / 1 ks podľa veľkosti
 • Tepovanie taburetiek                                                        3,00 € - 6,00 € / 1 ks podľa veľkosti
 • Tepovanie stoličiek                                                           1,50 € - 6,00 € / 1 ks podľa veľkosti
 • Dezinfekcia sedačiek                                                       10,00 € / 1 ks
 • Dezinfekcia kresiel, taburetiek, vankúšov, stoličiek, epeda       1,50 € - 5,00 € / podľa veľkosti
Tepovanie a dezinfekcia postelí a matracov proti roztočom
 • Tepovanie a dezinfekcia postele - váľandy                       20,00 € / 1 ks
 • Tepovanie a dezinfekcia manželskej postele                      40,00 € / 1 ks
 • Tepovanie a dezinfekcia matracov                                     7,50 € / 1 strana
 • Tepovanie a dezinfekcia matracov ( manželská posteľ )        15,00 € / 1 strana
Tepovanie a čistenie interiérov áut
 • Tepovanie len sedadiel ( osobné auto 5 - miest. )             40,00 €
 • Tepovanie auta komplet ( osobné auto 5 - miest. ) - ( sedadlá, podlaha, kufor + vysávanie auta )          75,00 €
 • Tepovanie podlahy + vysávanie                                     40,00 €
 • Tepovanie kufra + vysávanie                                           15,00 €
 • Tepovanie a čistenie dverí                                              4,00 € / ks
 • Tepovanie a čistenie koberčekov                                     3,00 € / ks
 • Čistenie a ošetrenie prístrojovej dosky                            15,00 €
 • Dezinfekcia sedačiek                                                    10,00 €
 • Tepovanie komplet interiér ( bez stropu ), umytie a ošetrenie plastov, gumených častí a prístrojovky, umytie okien zvnútra ( 5 miest. auto ) - 120,00 € 
 • Tepovanie auta po "nehode" ( rozliaty kvas, rozliate pomyje, iné tekutiny, auto po potope ... ) od 150,00 € - ( podľa znečistenia a zložitosti čistenia )
 • Tepovanie a čistenie interiéru ( autobus, karavan, 7 miestne auto ... ) – dohodou
 • Dezinfekcia klimatizácie a interiéru ozónom       30 €
Dezinfekcia priestorov ozónom
 • Dezinfekcia ozónom - cena dohodou
Príplatky
 • V prípade extrémneho znečistenia účtujeme príplatok do výšky 50% zo základnej ceny ( zachlpenie od zvierat, biologické znečistenie, viacnásobná rozsiahla fľakatosť a iné prípady ).

CENA DOPRAVY

Doprava v meste Dubnica nad Váhom - 5 € / výjazd

Doprava mimo mesta Dubnice nad Váhom do 25km - 10 € / výjazd

Doprava mimo mesta Dubnice nad Váhom do 50km - 15 € / výjazd
Minimálna cena objednávky je 30€ mimo dopravy.


V. Objednávanie

Predávajúci dodá službu, za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou a všetkými ďalšími poplatkami (PHE a pod). Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti. Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupe bude kupujúci informovaný.
Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

VI. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim.
Ak sa má na základe zmluvy o službách začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak spotrebiteľ o poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada, predávajúci je povinný
a) poučiť spotrebiteľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy, a b) vyžiadať od spotrebiteľa výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že spotrebiteľ bol riadne poučený podľa písmena a). Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“).
Odstúpenie poskytovateľa služby:
Poskytovateľ môže odstúpiť od poskytnutia služby v prípade ak nastanú neočakávané udalosti ako napríklad poškodenie vybavenia, potrebného na vykonanie služby, porucha zariadenia alebo dopravného prostriedku, choroba zamestnanca určeného na výkon činnosti. Nepotvrdenie dojednaného termínu deň vopred prostredníctvom sms správy zaslanej spotrebiteľovi.

VII. Zodpovednosť za škodu a vady

Poskytovateľ je zodpovedný za škodu spôsobenú Objednávateľovi v prípade, že bola táto škoda spôsobená pri poskytovaní Služby, ktorej rozsah a spôsob vykonávania je v rovnakých alebo podobných prípadoch obvyklý, ďalej aj v prípade, že Poskytovateľ neposkytne Služby v rozsahu dohodnutom v Zmluve alebo neposkytne Služby v kvalite a v súlade so Zmluvou a Obchodnými podmienkami Poskytovateľa, a to len do výšky ceny Služby v súvislosti s ktorou bola škoda spôsobená podľa Cenníka Poskytovateľa alebo Zmluvy za dobu, počas ktorej nebola Objednávateľovi poskytovaná Služba v rozsahu dohodnutom v Zmluve alebo Služba nebola poskytnutá v kvalite a v súlade so Zmluvou a Obchodnými podmienkami Poskytovateľa, ak takto spôsobenú škodu spôsobil Poskytovateľ.

V prípade nesplnenia ktoréhokoľvek záväzku Objednávateľa vyplývajúceho zo Zmluvy alebo Obchodných podmienok vznikne Poskytovateľovi škoda, ktorú je Objednávateľ povinný v plnej výške nahradiť Poskytovateľovi.

Poskytovateľ nie je zodpovedný za stratu zisku, ani za iné ekonomické priame a/alebo nepriame alebo následné škody vzniknuté a súvisiace s poskytovaním Služby na základe Zmluvy, Obchodných podmienok Poskytovateľa alebo Cenníka Poskytovateľa.

Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené neoprávneným nakladaním s osobnými údajmi Objednávateľa treťou stranou, ktoré boli zo strany Poskytovateľa poskytnuté tretej osobe za účelom fakturácie služieb poskytnutých treťou stranou alebo ktoré boli postúpené tretej osobe za účelom vymáhania prípadnej pohľadávky voči Objednávateľovi.

Objednávateľ si je vedomý, že Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za:
- chyby a vady na zariadení, ktoré sú počas poskytovania Služby diagnostikované ako chybné;
- škodu, ktorá bola spôsobená v dôsledku nesplnenia ktorejkoľvek podmienky a/alebo povinnosti Objednávateľa stanovenej Zmluvou alebo Obchodnými podmienkami;
- škody, ktoré vznikli ako následok neodborného zaobchádzania Objednávateľa alebo iných osôb;
- škody spôsobené zanedbaním povinností prevencie zo strany Objednávateľa;
- v prípade nadmerného znečistenia alebo starých škvŕn nepreberáme zodpovednosť za ich odstránenie.

- pri čistení sedačiek a kresiel ovládaných elektronicky dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť pri prípadnej škode na elektronickom systéme ovládania!

VIII. Reklamácia

Objednávateľ môže podať reklamáciu Poskytovateľovi na:
a) správnu výšku ceny za poskytnutú Službu, dohodnutú podľa Zmluvy, Obchodných podmienok Poskytovateľa alebo Cenníka Poskytovateľa uvedeného na webovej stránke, v prípade, že sa Objednávateľ domnieva, že výška ceny za túto Službu bola účtovaná nesprávne;
b) kvalitu služby poskytovanú Poskytovateľom, ak sa Objednávateľ domnieva, že nebola poskytnutá v súlade so Zmluvou a Obchodnými podmienkami Poskytovateľa.

Reklamácia podľa bodu 8 písm. b) môže byť uplatnená v deň poskytnutia Služby. V tejto lehote je Objednávateľ povinný oznámiť reklamáciu osobne alebo telefonicky Poskytovateľovi alebo elektronicky na emailovú adresu avclean@avclean.sk. Reklamácie, ktoré budú doručené až po lehote, nebude Poskytovateľ akceptovať.
V reklamácii Objednávateľ jasne a zrozumiteľne popíše problém a dôvod reklamácie.

Poskytovateľ je povinný prešetriť reklamáciu a o výsledku prešetrenia reklamácie Objednávateľa písomne informovať najneskôr do 30 dní od jej obdržania.

Podanie reklamácie na preskúmanie správnosti výšky úhrady za poskytované Služby nemá pre Objednávateľa odkladný účinok na zaplatenie ceny Poskytovateľovi v súlade so Zmluvou, Obchodnými podmienkami Poskytovateľa alebo Cenníkom Poskytovateľa. Objednávateľ musí uhradiť faktúru za reklamované obdobie v lehote jej splatnosti.

Poskytovateľ má právo neuznať nárok na reklamáciu, ak zníženie kvality poskytovanej Služby bolo zapríčinené porušením týchto Obchodných podmienok Poskytovateľa alebo Zmluvy zo strany Objednávateľa alebo dôsledkom protiprávneho konania Objednávateľa alebo tretích osôb alebo v dôsledku vyššej moci alebo dôsledkom, ktoré Poskytovateľ nemohol ovplyvniť.

Ak bude reklamácia uznaná za opodstatnenú, bude táto zúčtovaná najneskôr vo fakturačnom období nasledujúcom po fakturačnom období, v ktorom bola reklamácia uznaná, alebo sa Poskytovateľ dohodne s Objednávateľom na inom spôsobe odškodnenia.


IX. Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:
platba v hotovosti do 5.000 eur po poskytnutí služby na mieste,
Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.


X. Dodacie podmienky

1. Spôsoby dodania

Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdovej možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému AVCLEAN nenesie zodpovednosť za oneskorené poskytnutie služby.

XI. Záverečné ustanovenia

Prípadné spory medzi AVCLEAN a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia . Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na www.avclean.sk pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.01.2020 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.